Wislawa Szymborska-Un terrorista, él observa-Terrorysta on patrzy

WISŁAWA SZYMBORSKA

(2 de julio de 1923, Kórnik- 1 de febrero de 2012, Cracovia, Polonia)

Terrorysta, on patrzy

WislawaSzymborska

 

 

 

 

 

 

 

Un terrorista: Él observa

La bomba explotará en el bar a las trece veinte.
Ahora apenas son las trece y dieciséis.
Algunos todavía tendrán tiempo de salir.
Otros de entrar.

El terrorista ya se ha situado al otro lado de la calle.
Esa distancia lo protege de cualquier mal
y se ve como en el cine:

Una mujer con una cazadora amarilla: ella entra.
Un hombre con unas gafas oscuras: él sale.
Unos chicos con vaqueros: ellos está hablando.
Trece diecisiete y cuatro segundos.
Ese más abajo tiene suerte y sube a una moto,
y ese más alto entra.

Trece diecisiete y cuarenta segundos.
Una niña: ella va andando con una cinta verde en el pelo.
Sólo que de repente ese autobús la tapa.

Trece dieciocho.
Ya no está la niña.
Habrá sido tan tonta como para entrar, o no,
eso ya se verá cuando vayan sacando.

Trece diecinueve.
Y ahora como que no entra nadie.
En vez de entrar aún hay un gordo calvo que sale.
Pero parece que busca algo en sus bolsillos y
a las trece veinte menos diez segundos
vuelve a buscar sus miserables guantes.

Son las trece veinte.
Qué lento pasa el tiempo.
Parece que ya.
Todavía no.
Sí, ahora.
Una bomba: la bomba explota.

 

Terrorysta, on patrzy

Bom­ba wy­buch­nie w ba­rze trzy­na­sta dwa­dzie­ścia.
Te­raz mamy do­pie­ro trzy­na­stą szes­na­ście.
Nie­któ­rzy zdą­żą jesz­cze wejść.
Nie­któ­rzy wyjść.

Ter­ro­ry­sta już prze­szedł na dru­gą stro­nę uli­cy.
Ta od­le­głość go chro­ni od wszel­kie­go złe­go
no i wi­dok jak w ki­nie:

Ko­bie­ta w żół­tej kurt­ce, ona wcho­dzi.
Męż­czy­zna w ciem­nych oku­la­rach, on wy­cho­dzi.
Chło­pa­ki w dżin­sach, oni roz­ma­wia­ją.
Trzy­na­sta sie­dem­na­ście i czte­ry se­kun­dy.
Ten niż­szy to ma szczę­ście i wsia­da na sku­ter,
a ten wyż­szy to wcho­dzi.

Trzy­na­sta sie­dem­na­ście i czter­dzie­ści se­kund.
Dziew­czy­na, ona idzie z zie­lo­ną wstąż­ką we wło­sach.
Tyl­ko że ten au­to­bus na­gle ją za­sła­nia.

Trzy­na­sta osiem­na­ście.
Już nie ma dziew­czy­ny.
Czy była taka głu­pia i we­szła, czy nie,
to sie zo­ba­czy, jak będą wy­no­sić.

Trzy­na­sta dzie­wiet­na­ście.
Nikt ja­koś nie wcho­dzi.
Za to jesz­cze wy­cho­dzi je­den gru­by łysy.
Ale tak, jak­by szu­kał cze­goś po kie­sze­niach i
o trzy­na­stej dwa­dzie­ścia bez dzie­się­ciu se­kund
wra­ca po te swo­je mar­ne rę­ka­wicz­ki.

Jest trzy­na­sta dwa­dzie­ścia.
Czas, jak on się wle­cze.
Już chy­ba te­raz.
Jesz­cze nie te­raz.
Tak, te­raz.
Bom­ba, ona wy­bu­cha.

Traducción: Gerardo Beltrán y Abel A. Murcia

Para saber más de Wislawa Szymborska

Revista Poémame

Abel Murcia

 

Compártelo!

Deja un comentario

Scroll al inicio